ประชาสัมพันธ์

ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยดำเนินการเร่งรัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทั้งหมด

เข้ารับการฝึกอบรมในสถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาติให้เสร็จสิ้นตามที่กฏหมายกำหนด.....