วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

 


 

 
         
   
 
         
  หน้าที่การปฏิบัติ
  เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ  ปราบปราม และนำวิทยาการต่างๆมาใช้ใน
  งานป้องกันปราบปราม
  - เก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันระงับ ปราบปรามและนำวิทยาการต่างๆ มาใช้ในงานป้องกันปราบปรามที่
  หัวหน้าสายตรวจหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้า งานป้องกันปราบปรามมอบหมายสั่งการ
  - เฉพาะคดีอาญาทุกประเภท ให้เก็บและรายงานตามแบบที่กำหนด
    การป้องกัน
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ.
  1. แบ่งตามลักษณะพื้นที่
 
  1.1.สายตรวจตำบล
  1.2. สายตรวจชุมชน
  1.3. สายตรวจพิเศษ  ได้แก่ตู้ยามหรือยามจุด
2. แบ่งตามเครื่องมือการใช้
 
2.1. สายตรวจรถยนต์
  2.2. สายตรวจรถจักรยานยนต์
  2.3. สายตรวจทางเรือ
  2.4. สายตรวจเดินเท้า
  - การปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกันและบริการประชาชน
  - การตรวจโดยทั่วไปให้กระทำดังนี้
 
  1. ตรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. สังเกต  บุคคล สถานที่ เหตุการณ์อื่นๆ  เพื่อการป้องกันและทำการตรวจสอบ
  ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร  ถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลังส่วนอื่นมาดำเนินการหรือต้องการคำวินิจฉัยสั่งการ
  ให้รายงานหัวหน้าสายตรวจหรือนายร้อยตำรวจเวร  หรือกรณีเร่งด่วนให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจ
  ข้างเคียง หรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
  3. ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร
  4. สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออื่นๆเป็นพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ด้วยการสอบถามให้คำปรึกษา
  แนะนำเกี่ยวกับ งานในหน้าที่ของตำรวจและอื่นๆเท่าที่ จะสามารถกระทำได้อย่าแสดงอาการรังเกียจหรือ
  รำคาญหรือปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  6. พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน
  ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจกำหนดและบันทึกการพบไว้ตามแบบที่กำหนด เพื่อรายงานให้หัวหน้า
  งานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจทราบแล้วแต่กรณี
  7.รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าสายตรวจทราบหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตามแบที่ ตร.กำหนด
  8. แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจกับสายตรวจผลัดอื่นในเขตตรวจเดียวกันและเขตตรวจ
  อื่นที่เกี่ยวข้อง
การระงับปราบปรามในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สายตรวจ  ต้องปฏิบัติงานด้านระงับ   ปราบปรามไปพร้อมกันด้วย
  1. เมื่อพบเหตุที่ต้องระงับ ปราบปรามหรือได้รับคำสั่งให้เข้าทำการระงับ ปราบปรามทันทีถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลัง
   ส่วนอื่นมาดำเนินการ กรณีเร่งด่วน ให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
  2.ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรักษาสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อเก็บร่องรอยพยานหลักฐานก็ให้ทำการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ไว้จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาดำเนินการต่อไป
  รวมทั้งให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุ
   
  ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี(สิบเวร)
  - ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจำขังในห้องควบคุม
  - ดูแลการเยี่ยมผู้ต้องหา
  - การให้อาหารผู้ถูกควบคุม
  - การนำผู้ถูกควบคุมออกนอกห้องควบคุม
 
  ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - สอบถามและให้คำแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อ
  - รับโทรศัพท์  ถ้าเป็นถ้าเป็นการแจ้งเกี่ยวกับคดีให้รีบแจ้งให้ร้อยตำรวจเวรรับสาย
   
  ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ
  - รับส่งวิทยุระหว่างสถานีตำรวจกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของสถานีตำรวจดังนี้
  1.รับส่งวิทยุทั่วไป
  2.รับส่งวิทยุในงานป้องกันปราบปราม
     
  - ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 
 
   เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 
 
   
 
       
เจ้าหน้าที่ประจำวัน
       
     

ด.ต.ภุมเรศ มากล้น

ด.ต.อาคม ใจนุ่ม  ส.ต.อ.จตุพล ภูลา
หน.จนท.ประจำวัน จนท.ประจำวัน จนท.ประจำวัน  
       
       
เจ้าหน้าที่สิบเวร
       
       
ร.ต.ต.บรรเทา โสมอ่ำ  ด.ต.ประภาส แสงธรรม  ด.ต.กษิดิ์เดช เริงเกษตรกิจ จ.ส.ต.เอกรงค์ โตอ่อน 
หน.สิบเวร จนท.สิบเวร จนท.สิบเวร จนท.สิบเวร
       
เจ้าหน้าที่วิทยุ
       
 

 

 
  ร.ต.ต.สิงห์  แสนประเสริฐ  
  หน.จนท.สื่อสาร  
       
       
ด.ต.วันชาติ  ปิยะรัตน์ ด.ต.สนอง  อร่ามศาสตร์ ด.ต.วุฒิพงษ์  นิติวณิชชา ด.ต.วรชัย  มากทรัพย์
จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร
       
เจ้าหน้าที่ รปภ.คลังจังหวัดชัยนาท
       

 

     
  ด.ต.คงศักดิ์  กลัดอิ่ม ด.ต.ชาตรี มิ่งขวัญ ด.ต.ทิพากร สุขม่วง
  หน.รปภ.คลังจังหวัด รปภ.คลังจังหวัด รปภ.คลังจังหวัด
       
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ธนาคารกรุงไทย
       
 

 

   
  ด.ต.คมสันต์  เพียรพานิช    
  จนท.รปภ.ธนาคาร    
       
เจ้าหน้าที่คุมจำเลย ศาลจังหวัดชัยนาท
       
       
ร.ต.ต.บรรเจิด  เอี่ยมยอด ร.ต.ต.จักรกฤษณ์ ลักษณ์ไชยภรณ์ ด.ต.อุดร  สกุลซ้ง จ.ส.ต.ประวุทธิ์  การภักดี
หน.คุมจำเลยศาลจังหวัด คุมจำเลยศาลจังหวัด คุมจำเลยศาลจังหวัด คุมจำเลยศาลจังหวัด
       
       
  ร.ต.ต.บันลือ เม่าทับ  ร.ต.ต.สมยศ อ่อนแก้ว   
  คุมจำเลยศาลจังหวัด  คุมจำเลยศาลจังหวัด   
       
เจ้าหน้าที่คุมจำเลยศาลเด็ก จังหวัดชัยนาท
       
     

 

ร.ต.ต.ประทีป ธรรมสนองคุณ ร.ต.ต.สมศักดิ์ อำไพ ด.ต.ไพฑูรย์ จันทร์ฤทธิ์  
หน.คุมจำเลยศาลเยาวชนฯ จนท.คุมจำเลยศาลเยาวชนฯ จนท.คุมจำเลยศาลเยาวชนฯ  
       
  สายตรวจรถยนต์ 20 และ สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
 
ชุดปฏิบัติการที่ 1
       
       
ร.ต.ท.ภาสกร อ่อนสระ ร.ต.ท.ธรรมวัฒน์ เกียรติก้องกำจาย  ด.ต.สมชาย บุญยิ่ง จ.ส.ต.ภูทัต รัตนปราณี 
หน.ชุดปฏิบัติ ประจำรถยนต์ 20 พลขับ รถยนต์ 20  จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       
     
ส.ต.ต.ธีระชัย ภูมิภักตร์  ด.ต.วัชระ กันธินาม ส.ต.ต.วันชัย ขันทอง   
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ   
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 2
       
       
ร.ต.ท.ธเนตร์  ปานสมบูรณ์ ด.ต.อำพลพงษ์  มาอินทร์ ด.ต.สิริชัย  ศรีน้อย ด.ต.ธวัชชัย วงษ์บุญจันทร์

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

       
       
ด.ต.ภาสกร วงษ์อุไร ส.ต.ต.บุญเสริม มูลคำ    
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ    
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 3
       
     
ร.ต.ท.สัมพันธ์ พันธ์เขตต์การณ์ ด.ต.ประยุทธ์  อินทรไทยวงศ์ จ.ส.ต.ศรเพชร นาทอง  ด.ต.ฉัตรชัย พลยิ่ง 

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ประจำรถ 20 ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       
       
จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ ทาสาร  ส.ต.ต.ไพรุต ยาวิเศษ  ส.ต.ต.นิติกร ชัยประสิทธิ์   
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ   
       

  ชุดปฏิบัติการที่ 4

       
       
ร.ต.ท.ปรีชา ทัพฤทธิ์ ส.ต.ต.ทรงศักดิ์ คุ่ยจาด  จ.ส.ต.อภิวัฒน์  บุญเพ็ง จ.ส.ต.กิตติพงษ์ ชัยมงกุฏ

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       
       
จ.ส.ต.ธวัช เถื่อนผึ่ง ส.ต.ต.สมเกียรติ บุญจันทึก    
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ    
       

  เจ้าหน้าที่ช่วยเทศบาลเมืองชัยนาท

       
   
  ร.ต.ต.กิติณัฐ  เกิดปานทอง ด.ต.สุฤทธิ์  อยู่ฤทธิ์  
  หน.จนท.ช่วยเทศบาล จนท.ช่วยเทศบาล  
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้ยามสะพานใหม่

       
ร.ต.ต.สมศักดิ์ กล่อมเกลา ด.ต.ธารา  อยู่คง ด.ต.สิทธิชัย สิทธิธนชาติ ส.ต.อ.สมชาย ศิริคำ
หน.ตู้สะพานใหม่ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       
   
ส.ต.อ.สุทธิพันธ์ กลิ่นทิพย์ ส.ต.ต.ศรันญู หมู่แก้ว    
จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้    
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้หาดท่าเสา

       
   
 
 

ร.ต.ต.วันชัย  โพธิ์ชัย

 
 
 
 

หน.ตู้หาดท่าเสา

 
 
       
ด.ต.บรรพรต  แสงทอง ด.ต.ประสาท  ทรัพย์พ่วง .ต.รณชัย เชยชม ด.ต.เชิงชาย  เนื่องภูกาม
หน.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้สวนนก

       
   
 
 

ร.ต.อ.กำธร  เดชเพ็ง

 
 
 
 

หน.ตู้สวนนก

 
 
       
ด.ต.อดิชัย โพธิ์ทอง ด.ต.เรืองฤทธิ์ พิมพ์ภู .ต.อนิรุจน์ ดอกอุบล ส.ต.อ.อรรถพล บึงราษฏร์
จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้เสือโฮก

       
ร.ต.ท.สมนึก ดอนแนไพร ด.ต.อภิรม ต่างประโคน ด.ต.ภูศิษฐ์  ภู่แก้ว ด.ต.พิชัย  ไม้หนองบัว
หน.ตู้เสือโฮก จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้ธรรมามูล

       
ร.ต.ต.นพดล  จันทคามิ ร.ต.ต.ประเสริฐ  แช่มเพ็ชร ด.ต.ฐณัฐ  พูลเขตรกิจ ด.ต.อนุชา  โพธิ์ศรี
หน.ตู้ธรรมามูล จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       
       

 


กลับหน้าหลัก