วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน


   

   
    พ.ต.ท. ยุทธนา อิ่มตา    
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท
         
         
   
  พ.ต.ท. วีระชัย ผาสุข พ.ต.ท. สกล กลิ่นขจร พ.ต.ท. สมพงษ์ แสงฤทธิ์  
  สวป.สภ.เมืองชัยนาท สวป.สภ.เมืองชัยนาท สวป.สภ.เมืองชัยนาท  
         
         
 

 

 

 
 

ร.ต.อ. กำธร เดชเพ็ง

ร.ต.อ. ปรีชา ทัพฤทธิ์

ร.ต.ท. ธเนตร์ ปานสมบูรณ์

 
 

รอง สวป.เมืองชัยนาท

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท

รอง สวป.เมืองชัยนาท

 
         
         
   
  ร.ต.ท. สัมพันธ์ พันธ์เขตต์การณ์ ร.ต.ท. ภาสกร  อ่อนสะระ ร.ต.ท. อุดมเกียรติ  มาแจ้ง  
  รอง สวป.เมืองชัยนาท รอง สวป.เมืองชัยนาท รอง สวป.เมืองชัยนาท  
         

  หน้าที่การปฏิบัติ
   
  ก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกัน ระงับ ปราบปรามและนำวิทยาการต่างๆมาใช้ในงานป้องกันปราบปราม
  - เก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันระงับ ปราบปรามและนำวิทยาการต่างๆมาใช้ในงานป้องกันปราบปรามที่      หัวหน้าสายตรวจหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้า งานป้องกันปราบปรามมอบหมายสั่งการ
  - เฉพาะคดีอาญาทุกประเภท ให้เก็บและรายงานตามแบบที่กำหนด
    การป้องกัน
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ.
  1. แบ่งตามลักษณะพื้นที่
 
 1.1.สายตรวจตำบล
 1.2.สายตรวจชุมชน
 1.3.สายตรวจพิเศษ ได้แก่ตู้ยามหรือยามจุด
  2. แบ่งตามเครื่องมือการใช้
 
 2.1.สายตรวจรถยนต์
 2.2.สายตรวจรถจักรยานยนต์
 2.3.สายตรวจทางเรือ
 2.4.สายตรวจเดินเท้า
  - การปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกันและบริการประชาชน
  - การตรวจโดยทั่วไปให้กระทำดังนี้
   1.ตรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
   2.สังเกต บุคคล สถานที่เหตุการณ์อื่นๆ เพื่อการป้องกันและทำการตรวจสอบตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร  ถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลังส่วนอื่นมาดำเนินการหรือต้องการคำวินิจฉัยสั่งการให้รายงานหัวหน้าสายตรวจหรือนายร้อยตำรวจเวรหรือกรณีเร่งด่วนให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
   3.ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร
   4.สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออื่นๆเป็นพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
   5.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ด้วยการสอบถามให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ งานในหน้าที่ของตำรวจและอื่นๆเท่าที่ จะสามารถกระทำได้ อย่าแสดงอาการรังเกียจหรือรำคาญหรือปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
   6.พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจกำหนดและบันทึกการพบไว้ตามแบบที่กำหนด เพื่อรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจทราบแล้วแต่กรณี
   7.รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าสายตรวจทราบหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตามแบที่ ตร.กำหนด
   8.แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจกับสายตรวจผลัดอื่นในเขตตรวจเดียวกันและเขตตรวจอื่นที่เกี่ยวข้อง
การระงับปราบปรามในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สายตรวจ ต้องปฏิบัติงานด้านระงับปราบปรามไปพร้อมกันด้วย
   1.เมื่อพบเหตุที่ต้องระงับปราบปรามหรือได้รับคำสั่งให้เข้าทำการระงับปราบปรามทันที ถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลัง ส่วนอื่นมาดำเนินการ กรณีเร่งด่วนให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
   2.ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บร่องรอยพยานหลักฐาน ก็ให้ทำการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไว้จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาดำเนินการต่อไป
  รวมทั้งให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุ
  ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี(สิบเวร)
 
- ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจำขังในห้องควบคุม
- ดูแลการเยี่ยมผู้ต้องหา
- การให้อาหารผู้ถูกควบคุม
- การนำผู้ถูกควบคุมออกนอกห้องควบคุม
  ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
- สอบถามและให้คำแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อ
- รับโทรศัพท์ ถ้าเป็นถ้าเป็นการแจ้งเกี่ยวกับคดีให้รีบแจ้งให้ร้อยตำรวจเวรรับสาย
  ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ
  - รับส่งวิทยุระหว่างสถานีตำรวจกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของสถานีตำรวจดังนี้
  1.รับส่งวิทยุทั่วไป
  2.รับส่งวิทยุในงานป้องกันปราบปราม
  - ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
   
   
  เจ้าหน้าที่งานธุรการ
       
   
  ร.ต.ท. อุดมเกียรติ มาแจ้ง ด.ต. ประยูร เขตวิจารณ์  
 

หน.จนท.ธุรการ

จนท.ธุรการ

 
       
  เจ้าหน้าที่ประจำวัน
       
 

.ต. วิชาญ สุหงษา

ด.ต. อาคม ใจนุ่ม ด.ต. ภุมเรศ มากล้น  
หน.จนท.ประจำวัน จนท.ประจำวัน จนท.ประจำวัน  
       
  เจ้าหน้าที่สิบเวร
       
ร.ต.ต. บรรเทา โสมอ่ำ ด.ต. ประภาส แสงธรรม ด.ต. กษิดิ์เดช เริงเกษตรกิจ จ.ส.ต. เอกรงค์ โตอ่อน
หน.สิบเวร จนท.สิบเวร จนท.สิบเวร จนท.สิบเวร
       
  เจ้าหน้าที่วิทยุ
       
 

 
 
 

ร.ต.ต. สิงห์ แสนประเสริฐ

 
 

หน.สื่อสาร

 
 
   
       
ด.ต. วันชาติ ปิยะรัตน์ ด.ต. สนอง อร่ามศาสตร์ ด.ต. วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ด.ต. วรชัย มากทรัพย์
จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร จนท.สื่อสาร
       
  เจ้าหน้าที่ รปภ.คลังจังหวัดชัยนาท
       

 
ด.ต. ชาตรี มิ่งขวัญ ด.ต. คงศักดิ์ กลัดอิ่ม ด.ต. ทิพากร สุขม่วง  
รปภ.คลังจังหวัด รปภ.คลังจังหวัด รปภ.คลังจังหวัด  
       
       
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ธนาคารกรุงไทย
       
 

   
  ด.ต. คมสันต์ เพียรพานิช    
  จนท.รปภ.ธนาคารกรุงไทย    
       
  เจ้าหน้าที่คุมจำเลย ศาลจังหวัดชัยนาท
       
 

 
 

ร.ต.ต. บรรเจิด เอี่ยมยอด

 
 

หน.คุมจำเลยศาล จังหวัดชัยนาท

 
       
ร.ต.ต.จักกฤษณ์ ลักษณ์ไชยพร ร.ต.ต. บันลือ เม่าทับ ด.ต. อุดร สกุลซ้ง จ.ส.ต. ประวุทธิ์ การภักดี
หน.คุมจำเลย ศาลจังหวัด คุมจำเลย ศาลจังหวัด คุมจำเลย ศาลจังหวัด คุมจำเลย ศาลจังหวัด
       
  เจ้าหน้าที่คุมจำเลยศาลเด็ก จังหวัดชัยนาท
       

 

ร.ต.ต. ประทีป ธรรมสนองคุณ ร.ต.ต. สมศักดิ์ อำไพ ด.ต.ไพฑูรย์ จันทร์ฤทธิ์  
หน.คุมจำเลย ศาลเยาวชนฯ จนท.คุมจำเลยศาลฯ จนท.คุมจำเลยศาลฯ  
       
  สายตรวจรถยนต์ 20 และสายตรวจรถจักรยานยนต์ 
 
ชุดปฏิบัติการที่ 1 
       
ร.ต.ท. ภาสกร อ่อนสะระ ด.ต. สมชาย บุญยิ่ง ส.ต.ต. ธีระชัย ภูมิภักตร์ ด.ต. วัชระ กันธินาม
หน.ชุดปฏิบัติ จนท.ขับรถยนต์ 20 จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       

 

 

จ.ส.ต. ภูทัต รัตนปราณี

ส.ต.ต. วันชัย ขันทอง

 

 

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

 

 
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 2
       
     
ร.ต.ท. ธเนตร์ ปานสมบูรณ์ ด.ต. อำพลพงษ์ มาอินทร์ ด.ต. ธวัชชัย วงษ์บุญจันทร์ ด.ต. ภาสกร วงษ์อุไร

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ

       
       
ด.ต. สิริชัย ศรีน้อย ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ผึ้ง    
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ    
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 3
       
ร.ต.ท. สัมพันธ์ พันธ์เขตต์การณ์ ด.ต.ประยุทธ์ อินทรไทยวงศ์ ส.ต.ต. ไพรุต ยาวิเศษ จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ ทาสาน

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       
 
ส.ต.ต. นิติกร ชัยประสิทธิ์ ด.ต. วิชัย ไชยมูล ส.ต.ต. ธนพัฒ ไชยแก้ว  
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ  
       

  ชุดปฏิบัติการที่ 4

       
ร.ต.ท. ปรีชา ทัพฤทธิ์ ส.ต.ต.ทรงศักดิ์ คุ่ยจาด จ.ส.ต. อภิวัฒน์ บุญเพ็ง จ.ส.ต.กิตติพงษ์ ชัยมงกุฏ

หน.ชุดปฏิบัติ

จนท.ขับรถยนต์ 20

จนท.ฝ่ายปฏิบัติ จนท.ฝ่ายปฏิบัติ
       
     
ส.ต.ต. สมเกียรติ บุญจันทึก      
จนท.ฝ่ายปฏิบัติ      
       
ผู้ช่วยร้อยเวร 20
       
 

   
 

ร.ต.ต.ธรรมวัฒน์ เกียรติก้องกำจาย

   
 

ผู้ช่วย ร้อยเวร 20

   
       

  เจ้าหน้าที่ช่วย เทศบาลเมืองชัยนาท

       
   
  ด.ต. กิติณัฐ เกิดปานทอง ด.ต. สุฤทธิ์ อยู่ฤทธิ์  
  หน.จนท.ช่วยเทศบาล จนท.ช่วยเทศบาล  
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้ยามสะพานใหม่

       
   
  ร.ต.ต. สมศักดิ์ กล่อมเกลา  
  หน.ตู้สะพานใหม่  
       
ด.ต. ธารา อยู่คง ส.ต.อ. สมชาย ศิริคำ ด.ต. สิทธิชัย สิทธิธนชาติ ส.ต.อ.สุทธิพันธ์ กลิ่นทิพย์
จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       
   
 
 

ส.ต.ต. ศรันญู หมู่แก้ว

 
 

จนท.ประจำตู้

 
 
   
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้หาดท่าเสา

       
   
 
 

ร.ต.ต. วันชัย โพธิ์ชัย

 
 
 
 

หน.ตู้หาดท่าเสา

 
 
       
ด.ต. บรรพต แสงทอง ด.ต. ประสาท ทรัพย์พ่วง .ต. รณชัย เชยชม ด.ต. เชิงชาย เนื่องภูกาม
จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าสายตรวจ ตู้สวนนก

       
ร.ต.อ. กำธร เดชเพ็ง ด.ต. อดิชัย โพธิ์ทอง ส.ต.อ. อรรถพล บึงราษฏร์ .ต. อนิรุจน์ ดอกอุบล
หน.ตู้สวนนก จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้ยามเสือโฮก

       
ร.ต.ท. สมนึก ดอนแนไพร ด.ต. สมชาย ภู่แก้ว ด.ต. พิชัย ไม้หนองบัว ด.ต. อภิรม ต่างประโคน
หน.ตู้เสือโฮก จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้ธรรมามูล

       
ร.ต.ต. นพดล จันทคามิ ร.ต.ต. ประเสริฐ แช่มเพชร ด.ต. ฐณัฐ พูลเขตรกิจ ด.ต. อนุชา โพธิ์ศรี
หน.ตู้ธรรมามูล จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้ จนท.ประจำตู้
       

  ช่วยราชการหน่วยอื่นๆ

       
ด.ต. อดุลย์ ทองบุตร ด.ต. สาโรจน์ คลังทับ ด.ต. ธีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ ด.ต. นนท์ตระการ โสภาวัง
อำเภอเมืองชัยนาท บก.ภ.จว.ชัยนาท บก.ภ.จว.ชัยนาท บก.ภ.จว.ชัยนาท
       
 
ด.ต. ศิลสมุทร พวงแก้ว ร.ต.ต. อมร ลีลายุทธ พ.ต.ท.สุพร โลหาวุธ  
บก.ภ.จว.ชัยนาท บก.ภ.จว.ชัยนาท สภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี  
       

 


กลับหน้าหลัก

 

งานสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

73/9 ถนนสถิตย์ธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 0 5642 1353

Email ::  wanloper@hotmail.com