วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

 


 

 
         
 
   
   
  หน้าที่การปฏิบัติ
  เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ  ปราบปราม และนำวิทยาการต่างๆมาใช้ใน
  งานป้องกันปราบปราม
  - เก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันระงับ ปราบปรามและนำวิทยาการต่างๆ มาใช้ในงานป้องกันปราบปรามที่
  หัวหน้าสายตรวจหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้า งานป้องกันปราบปรามมอบหมายสั่งการ
  - เฉพาะคดีอาญาทุกประเภท ให้เก็บและรายงานตามแบบที่กำหนด
    การป้องกัน
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ.
  1. แบ่งตามลักษณะพื้นที่
 
  1.1.สายตรวจตำบล
  1.2. สายตรวจชุมชน
  1.3. สายตรวจพิเศษ  ได้แก่ตู้ยามหรือยามจุด
2. แบ่งตามเครื่องมือการใช้
 
2.1. สายตรวจรถยนต์
  2.2. สายตรวจรถจักรยานยนต์
  2.3. สายตรวจทางเรือ
  2.4. สายตรวจเดินเท้า
  - การปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกันและบริการประชาชน
  - การตรวจโดยทั่วไปให้กระทำดังนี้
 
  1. ตรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. สังเกต  บุคคล สถานที่ เหตุการณ์อื่นๆ  เพื่อการป้องกันและทำการตรวจสอบ
  ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร  ถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลังส่วนอื่นมาดำเนินการหรือต้องการคำวินิจฉัยสั่งการ
  ให้รายงานหัวหน้าสายตรวจหรือนายร้อยตำรวจเวร  หรือกรณีเร่งด่วนให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจ
  ข้างเคียง หรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
  3. ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร
  4. สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออื่นๆเป็นพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ด้วยการสอบถามให้คำปรึกษา
  แนะนำเกี่ยวกับ งานในหน้าที่ของตำรวจและอื่นๆเท่าที่ จะสามารถกระทำได้อย่าแสดงอาการรังเกียจหรือ
  รำคาญหรือปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  6. พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน
  ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจกำหนดและบันทึกการพบไว้ตามแบบที่กำหนด เพื่อรายงานให้หัวหน้า
  งานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจทราบแล้วแต่กรณี
  7.รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าสายตรวจทราบหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตามแบที่ ตร.กำหนด
  8. แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจกับสายตรวจผลัดอื่นในเขตตรวจเดียวกันและเขตตรวจ
  อื่นที่เกี่ยวข้อง
การระงับปราบปรามในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สายตรวจ  ต้องปฏิบัติงานด้านระงับ   ปราบปรามไปพร้อมกันด้วย
  1. เมื่อพบเหตุที่ต้องระงับ ปราบปรามหรือได้รับคำสั่งให้เข้าทำการระงับ ปราบปรามทันทีถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลัง
   ส่วนอื่นมาดำเนินการ กรณีเร่งด่วน ให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
  2.ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรักษาสถานที่เกิดเหตุ  เพื่อเก็บร่องรอยพยานหลักฐานก็ให้ทำการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ไว้จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาดำเนินการต่อไป
  รวมทั้งให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุ
   
  ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี(สิบเวร)
  - ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจำขังในห้องควบคุม
  - ดูแลการเยี่ยมผู้ต้องหา
  - การให้อาหารผู้ถูกควบคุม
  - การนำผู้ถูกควบคุมออกนอกห้องควบคุม
 
  ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - สอบถามและให้คำแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อ
  - รับโทรศัพท์  ถ้าเป็นถ้าเป็นการแจ้งเกี่ยวกับคดีให้รีบแจ้งให้ร้อยตำรวจเวรรับสาย
   
  ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ
  - รับส่งวิทยุระหว่างสถานีตำรวจกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของสถานีตำรวจดังนี้
  1.รับส่งวิทยุทั่วไป
  2.รับส่งวิทยุในงานป้องกันปราบปราม
     
  - ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 
 
   เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 

 
 ร.ต.ท.อุดมเกียรติ มาแจ้ง  ด.ต.ประยูร เขตวิจารณ์  
 
       
เจ้าหน้าที่ประจำวัน
 

  ร.ต.ท.สุรีย์ สงพิทักษ์     ด.ต.อาคม ใจนุ่ม     ด.ต.วิชาญ สุหงษา    จ.ส.ต.จตุพล ภูลา 

 

 

เจ้าหน้าที่สิบเวร
   

 ร.ต.ท.จักรกฤษณ์ ลักษณ์ไชยภรณ์  ด.ต.กษิดิ์เดช  เริงเกษตรกิจ  ส.ต.ต.ธีระชัย  ภูมิภักดิ์

 

 

เจ้าหน้าที่วิทยุ
   
 ร.ต.ต.วันชาติ  ปิยะรัตน์  ด.ต.วรชัย  มากทรัพย์  ด.ต.สนอง  อร่ามศาสตร์  ด.ต.วุฒิพงษ์  นิติวณิชชา
       
เจ้าหน้าที่ รปภ.คลังจังหวัดชัยนาท
   

  ร.ต.ต.คงศักดิ์  กลัดอิ่ม    ด.ต.ชาตรี มิ่งขวัญ 
   

  ด.ต.ทิพากร  สุขม่วง

   
   
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ธนาคารกรุงไทย
 

  ด.ต.คมสันต์ เพียรพานิช 

 
เจ้าหน้าที่คุมจำเลย ศาลจังหวัดชัยนาท
   
 ร.ต.ท.สมยศ  อ่อนแก้ว  ร.ต.ท.บรรเทา โสมอ่ำ
   
 
 ร.ต.ท.บันลือ  เม่าทับ  ร.ต.ท.ฉลอง กำเนิดศิริ
   
 
  ด.ต.อุดร  สกุลซ้ง  ด.ต.ประวุฒิ การภักดี
   
เจ้าหน้าที่คุมจำเลยศาลเด็ก จังหวัดชัยนาท
 
 ร.ต.ท.ประทีป  ธรรมสนองคุณ
   
   
 ร.ต.ท.สมศักดิ์  อำไพ  ด.ต.ไพฑูรย์  จันทร์ฤทธิ์
   
  สายตรวจรถยนต์ 20 และ สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
 
ชุดปฏิบัติการที่ 1
       

 

 

 

 ร.ต.ท.ภาสกร อ่อนสะระ

 จ.ส.ต.อนุสรณ์ เนียมทอง

 
       

 ด.ต.ประภาส แสงธรรม  จ.ส.ต.ภูทัต รัตนปราณี  ด.ต.สมชาย บุญยิ่ง  ส.ต.ต.วันชัย ขันทอง
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 2
       
   
   ร.ต.อ.ธเนตร ปานสมบูรณ์  ด.ต.ธวัชชัย วงษ์บุญจันทร์  
       
   
 ด.ต.ศิริชัย ศรีน้อย  ส.ต.อ.อรรถพล บึงราษฏร์  ด.ต.ภาสกร วงศ์อุไร  ส.ต.ต.บุญเสริม มูลคำ
       
  ชุดปฏิบัติการที่ 3
       
   
   ร.ต.ท.สัมพันธ์ พันธุเขตต์การณ์  ด.ต.ประยุทธ์ อินทรไทยวงษ์  
       
 ด.ต.ฉัตรชัย พลยิ่ง  ด.ต.ณัฐวัฒน์ ทาสาน  ส.ต.ต.ไพรุต ยาวิเศษ  ส.ต.ต.นิติกร ชัยประสิทธิ์
       

  ชุดปฏิบัติการที่ 4

       
   
  ร.ต.ท.ธรรมวัฒน์ เกียรติก้องกำจาย  ส.ต.ต.ทนงศักดิ์ คุ้ยจาด  
       

 จ.ส.ต.อภิวัฒน์ บุญเพ็ง  จ.ส.ต.กิตติพงษ์ ชัยมงกุฏ  จ.ส.ต.วัชรสิทธิ์ นาทอง  ส.ต.ต.สมเกียรติ บุญจันทึก
       

  เจ้าหน้าที่ช่วย เทศบาลเมืองชัยนาท

       
   
   ร.ต.ท.กิตติณัฏฐ์ เกิดปานทอง  ด.ต.สุฤทธิ์ อยู่ฤทธิ์  
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้ยามสะพานใหม่

       
     
   ร.ต.ท.สมศักดิ์ กล่อมเกลา    
       
 ด.ต.ธารา อยู่คง  ด.ต.สิทธิชัย สิทธิธนชาติ  ส.ต.ต.ศรันญู หมู่แก้ว  จ.ส.ต.สิทธิพันธ์ กลิ่นทิพย์
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้หาดท่าเสา

       
     
   ร.ต.ท.วันชัย โพธิ์ชัย    
       
 ด.ต.บรรพรต แสงทอง  ด.ต.ประสาท ทรัพย์พ่วง  ด.ต.เชิงชาย เนื่องภูกาม  ด.ต.รณชัย เชยชม
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้สวนนก

       
     
   ร.ต.อ.กำธร เดชเพ็ง    
       
 ด.ต.อดิชัย โพธิ์ทอง  ด.ต.อนิรุจน์ ดอกอุบล  ด.ต.เรืองฤทธิ์ พิมพ์ภู  ร.ต.ท.บรรเจิด เอี่ยมยอด
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้ธรรมามูล

       
 ร.ต.ต.นพดล จันทคามิ  ร.ต.ท.สิงห์ แสนประเสริฐ  ร.ต.ต.ฐณัฐ พูลเขตรกิจ  ด.ต.อนุชา โพธิ์ศรี
       

  เจ้าหน้าที่สายตรวจ เสือโฮก

       
 ร.ต.ท.สมนึก ดอนแนไพร  ด.ต.พิชัย ไม้หนองบัว  ด.ต.อภิรม ต่างประโคน  ด.ต.ภูมเรศ มากล้น
       

  เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยราชการหน่วยงานอื่น

       
 ร.ต.ต.อมร ลีลายุทธ์  ด.ต.อดุลย์ ทองบุตร   ด.ต.สาโรจน์ คลังทับ  ด.ต.ศิลสมุทร พวงแก้ว
ช่วยราชการ ภ.จว.ชัยนาท ช่วยราชการ อำเภอเมืองชัยนาท ช่วยราชการ ภ.จว.ชัยนาท ช่วยราชการ ภ.จว.ชัยนาท
       
 ด.ต.ธีรัชชานนท์ ไชยทิพย์  ด.ต.นนตระการณ์ โสภาวัง  ร.ต.อ.ปรีชา ทัพฤทธิ์  ด.ต.ชาตรี ทองน่วม
ช่วยราชการ ภ.จว.ชัยนาท ช่วยราชการ ภ.จว.ชัยนาท ช่วยราชการ สืบสวน จว.ชัยนาท ช่วยราชการ จังหวัดชัยนาท
       

 


กลับหน้าหลัก